ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Webshop Oh My Lash! de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Oh My Lash!  een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Oh My Lash! aangaat
 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Oh My Lash!  georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand)
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
 5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Webshop Oh My Lash!  

E-mailadres: info@oh-my-lash.nl
KvK-nummer: 58152148
BTW-identificatienummer: NL863362965B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oh My Lash!  en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Oh My Lash! en Koper.

 1. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Oh My Lash!  is bepaald.
 2. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 3. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Oh My Lash!  
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Oh My Lash! erkend.
 5. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Oh My Lash!  langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 6. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Oh My Lash!  zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. Oh My Lash!  behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 1. Door het gebruik van de webshop van Oh My Lash!  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de webshop.
 2. Oh My Lash!  is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 3. Het aanbod van Oh My Lash!  is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Oh My Lash!  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Oh My Lash! niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat- Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door Oh My Lash!  telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;- Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Oh My Lash! uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;- Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
 9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Oh My Lash!  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Oh My Lash!  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 11. Oh My Lash!  kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Oh My Lash!  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Oh My Lash! gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Oh My Lash!  aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die Oh My Lash!  in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Oh My Lash!  worden gecorrigeerd.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
 4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Oh My Lash!

Artikel 6. Betaling

 1. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:  contant (alleen bij afhalen), vooruitbetaling / bankoverschrijving, ideal, paypal.
 2. Oh My Lash!  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 3. Oh My Lash!  kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Oh My Lash!  te melden.
 5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 6. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Oh My Lash!  , als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 7. In geval van niet tijdige betaling is Oh My Lash!  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7. Afzetgebied

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Oh My Lash!  ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 2. Aan de leveringsplicht van Oh My Lash!  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Oh My Lash!  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 3. Oh My Lash!  kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
 5. Oh My Lash!  streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
 6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Oh My Lash!  het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 10. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Oh My Lash!  hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Liquids, lotions en lijmen kunnen niet geretourneerd worden.
 2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Oh My Lash!  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Oh My Lash!  . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Oh My Lash!  houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Oh My Lash!  er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft, goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,  voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. 
 6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

 

Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Oh My Lash!  ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Oh My Lash!  is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Oh My Lash!  is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Wij verkopen B2B: dit houdt in dat onze voorwaarden afwijkend zijn van het consumentenrecht. Wij geven daarom garantie op onze electronische apparaten van 3 maanden na datum van ontvangst van uw electrische product. Op onze lampen zit één jaar garantie na ontvangst van de lamp.
 2. Oh My Lash!  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Oh My Lash!  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Oh My Lash!  om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd,  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Oh My Lash! of de fabrikant zijn verricht,  indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt, indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik,  indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Oh My Lash!.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Oh My Lash!  niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen. Oh My Lash!  is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Oh My Lash!  zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Oh My Lash!  neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Oh My Lash!  en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Oh My Lash! en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den-Haag kennis, tenzij Oh My Lash!  er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel  16. Diverse bepalingen

Oh My Lash! streeft ernaar om emails verzonden naar info@oh-my-lash.nl binnen 24 uur te beantwoorden.

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING/WORKSHOP

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Oh My Lash! en de cursist als weergegeven op het bevestingsformulier.

Algemene begripsbepalingen

Het opleidingsinstituut van Oh My Lash te Zwolle

 1. De cursist: degene die zich na ondertekening van het online inschrijfformulier of via mail heeft ingeschreven voor een van de door Oh My Lash! georganiseerde trainingen of workshops.
 2. De website: informatie omtrent de training/workshop van Oh My Lash! waarin alle gegevens staan die van belang zijn voor de betreffende trainingen en workshops.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie.

De training/workshop

1. Oh My Lash! verzorgt de training/workshop zoals deze vermeld staat op de website.

Aanmelding

1. De overeenkomst tussen Oh My Lash! en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij het ontvangst van het online inschrijfformulier op de website of een inschrijving via mail treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Oh My Lash!.  De cursist dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Oh My Lash! te melden.

Kosten van de training/workshop

Aan de opleiding zijn onder de volgende kosten verbonden:

 1. Lesgeld: Oh My Lash! bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.
 2. Leermiddelen en materialen: Oh My Lash! bepaalt de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website.

Betaling lesgeld

 1. Oh My Lash! bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
 2. Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
 3. Oh My Lash! mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

De annulering van een training/workshop

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

 1. Annulering dient schriftelijk te worden voldaan bij Oh My Lash!
 2. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding komt de aanmelding kosteloos te vervallen.
 3. Bij annulering 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht.
 4. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding dient het volledige lesgeld betaald te worden.
 5. Indien u door ziekte niet of niet meer kunt deelnemen, informeert u ons dan hierover schriftelijk (met doktersverklaring). In dat geval zal bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. De betalingsverlichting zal echter onverminderd van kracht blijven.
 6. Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

Verzuim

 1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld

Invordering van het lesgeld

 1. Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

Materialen

 1. Oh My Lash! bepaalt welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. De inhoud van de starterkits staan weergegeven op de website van Oh My Lash.

Aansprakelijkheid

 1. Oh My Lash is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist worden hersteld.
 3. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.
 4. Met de (online) inschrijving voor een opleiding bij Oh My Lash geeft u aan dat u akkoord gaat met voorgenoemde voorwaarden en algemene voorwaarden genoemd op www.oh-my-lash.nl
 5. (Ex-) cursisten van Oh My Lash die klanten behandelen hebben een eigen verantwoordelijkheid richting hun klanten. Dat betekent dat Oh My Lash nooit aansprakelijk is voor eventuele schade die een klant door een behandeling van een (ex-)cursist lijdt.

Lestijden Privacywetgeving

 1. Oh My Lash! is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Een gedane aanbetaling zal door Oh My Lash! binnen 7 dagen worden gerestitueerd.

Auteursrecht

 1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
 2. Het materiaal binnen de organisatie van Oh My Lash! mag niet door de deelnemer en derde (werkgever of anders) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Oh My Lash!

Certificaat

 1. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na het afronden van de training een Certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag.
 2. Bij onvoldoende resultaat kan de deelnemer na een periode van intensief trainen (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een kosteloze proef afleggen. Daarna zal beoordeeld worden of de deelnemer in aanmerking komt voor een certificaat.
 3. Aan certificaten van Oh My Lash! kunnen geen rechten worden ontleend

Klachtenprocedure

 1. Eventuele klachten kunnen via onderstaande procedure bij Oh My Lash worden gemeld waarna deze in behandeling worden genomen.
 2. Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend en gericht aan Oh My Lash , T.a.v. S. Klunder Baileystraat 13, 8013 RV Zwolle.
 3. Eventuele klachten zullen door een onafhankelijk persoon en als vertrouwelijk behandeld worden.
 4. Indien mogelijk worden klachten binnen 4 weken afgehandeld. U ontvangt de uitslag van uw klacht schriftelijk.
 5. Indien uw klacht niet binnen 6 weken kan worden afgehandeld ontvangt u van Oh My Lash binnen 2 weken een brief met de bevestiging van uw klacht, de reden van het uitstel en een indicatie van de periode waarin uw klacht wel zal worden afgehandeld.
 6. Oh My Lash zal alle relevante informatie m.b.t. klachten in haar klachtendossier voor een periode van 3 jaar bewaren.
 7. Oh My Lash is aangesloten bij ANBOS onder lidnummer 25300. Indien klacht niet naar tevredenheid is afgewikkeld, kunt u zich richten tot ANBOS. I.s.m ‘De Geschillencommissie’, Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag, wordt uw klacht behandeld. 16.8. Het oordeel van de klachtencommissie is voor Oh My Lash bindend en eventuele consequenties worden door Oh My Lash snel afgehandeld.

Privacywetgeving

 1. Privacywetgeving Persoonsgegevens worden door Oh My Lash strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
 2. Bij het inschrijven wordt aan Oh My Lash toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de inschrijving verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en commerciële doeleinden.

Weigering toegang

 1. Oh My Lash kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.
Open chat
1
Waar kan ik je mee helpen?